Recruitment Website

AI Engineer

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sức khoẻ
nhằm tận dụng sự hợp tác với Công ty, Chính quyền địa phương, Đoàn thể và
có thể liên kết dữ liệu giữa các dịch vụ với nhau.

Recruitement AI Engineer

【Take the world one step ahead】

For more than 20 years, MTI Group has provided a variety of mobile services such as music, video, healthcare, Fintech, living information and so on. One of our great strengths is the huge databases accumulated through these mobile services. We have a lot of highly realistic data that is more practical than any other companies do. For example, in healthcare field, pregnancy data accumulated through Lunaluna application, medical examination data and medical questionnaire data of CARADA, athlete's training data of Climb Factory sports service, etc.


It is meaningless to have data only, so by utilizing them, we make the first value.


To expand and develop further business of MTI Group, we think that it is very important to utility the maximum AI to develop these data into more valuable data. Currently, we are promoting the introduction of AI for various services in our group.


To apply AI, it is essential to appoint excellent staffs. MTI Group is looking for engineers who actively study and research technologies that are essential for the AI field (such as Machine Learning technique, Statistical mathematics, Natural Language Processing, etc.) and build company services with us.

【Job Description】

We are looking for the engineers who would like to participate in the project to use existing various data to apply to AI, moreover, combine with other data to create new value.

(Example of data)

・Data of medical examination results, medical questionnaire results or image of them in health check, or general medical examination.

・Data of athletes' training results and vital.

・Pregnancy activities data of pregnant women.

・Life data such as weather and navigation.


(Example of application)

・By combining and analyzing Healthcare data such as medical examination/ medical questionnaire results and labor data such as mental health check and overtime record etc, we can find out future health risks at an earlier stage

【Requirement】

Recently, in the development of Web services etc., engineers who have experienced about APIs usage and libraries related to prominent AI such as open source, Google, IBM etc. from the standpoint of "User", are often classified as "AI engineers". What MTI Group seeks is not such a technician, we find an experienced person who has learned the data sciences themselves deeply. In other hand, if a person who has learned data science, and have not much experience in actual work, we still consider.We are seeking staff as below:

1.Have a great ambition and ability to study the most leading-edge researches by yourself and apply them to your own development.

2.Have technical skills and creativity to build new technologies from scratch by yourself if it is necessary but does not exist yet.

3.Adapt yourself to our working culture in team such as discussion or sharing together. Personality is preferred. Excellent person has a variety of personalities. However, being able to work only on your own becomes a problem.

4.Have experiences in research and study related to Statistical Mathematic such as Regression analysis, SVM or Information theory.

5.Have taken part in research/business about AI, Machine Learning, Natural language processing(NLP), Neural network and so on.

6.Have experiences in research and study related to Engineering and Science, Econometrics, Behavior Psychology, Medical Statistic and so on.

7.Have working experiences in Statistical Analysis or Data Scientist.

8.In AI development, Trial& Error repeats many times to solve the problem with unclear specification or unfixed answer (result). For this reason, we are looking for the individual with the following requirements:

① Be agile in the cycle of Trial& Error (speed of use your thought in code)

② Be concerned to even small issues/ problems and solve all problems efficiently by your logical thought.

③ Be curious about knowledge. The person who is greatly interest in and curious about knowledge surely grows the most.

9.Have deep experiences in research, study Database, SQL.

10.English skill
※ Be able to utility your English reading skill to gain information related to AI.


【Programming Language】

Python, Java, JavaScript, Golang, Haskell, Erlang/Elixir


【Database】

Common database such as MySQL, etc.


【Operational Environment】

AWS, Google Cloud Platform, Microsoft AZURE, Redmine, GitHub etc.


Currently, development is mainly in Python. It is good to understand object thinking programming in Java etc. It is also good if you have parallel processing experience in the server-side language (Golang, etc.).


In addition, engineers who can use functional languages (Haskell, Erlang / Elixir) are treasures of talented people. Such people are interested in various programming languages, have mathematical curiosity, and many of them study by themselves. Although we do not have many opportunities to use these languages in actual development, we welcome such engineers as well.

Recruitement AI Engineer

【Đi trước thế giới một bước】

Trong hơn 20 năm, MTI Group đã cung cấp một loạt các dịch vụ di động đa dạng như âm nhạc, video, chăm sóc sức khỏe, Fintech, thông tin đời sống vv... Một trong những điểm mạnh lớn của chúng tôi là một cơ sở dữ liệu khổng lồ được tích lũy thông qua các dịch vụ di động này. Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu thực tế, những dữ liệu này thực tế hơn bất kỳ công ty nào khác. Ví dụ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có dữ liệu về thai kỳ được thu thập thông qua ứng dụng Lunaluna, chúng tôi có dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu câu hỏi y tế thông qua CARADA, và dữ liệu huấn luyện của các vận động viên về dịch vụ thể thao Climb Factory, v.v.


Nếu chỉ có dữ liệu thì sẽ vô nghĩa, vì vậy, chúng tôi đã tạo ra các giá trị đầu tiên bằng cách khai thác và phân tích chúng.


Để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MTI, chúng tôi tin rằng việc ứng dụng tối đa lĩnh vực AI là rất quan trọng, với mục tiêu phát triển những dữ liệu này trở thành dữ liệu có giá trị hơn. Hiện tại, chúng tôi đang quảng bá việc đưa công nghệ AI vào các dịch vụ khác nhau trong tập đoàn.


Để sử dụng công nghệ AI, điều quan trọng là phải tìm ra các kỹ sư xuất sắc. Tập đoàn MTI đang tìm kiếm các kỹ sư tích cực nghiên cứu công nghệ cần thiết cho lĩnh vực AI (như kỹ thuật học máy (Machine Learning), toán thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, vv) để cùng chúng tôi xây dựng các dịch vụ của công ty.

【Mô tả công việc】

Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư muốn tham gia vào dự án sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu của Tập đoàn MTI và kết hợp với các dữ liệu khác để tạo ra những giá trị mới.

(Ví dụ về dữ liệu)

・Dữ liệu kết quả kiểm tra y tế, kết quả câu hỏi y tế hoặc hình ảnh trong các kỳ kiểm tra sức khỏe, hoặc kiểm tra y tế nói chung.

・Dữ liệu kết quả đào tạo của vận động viên và các dữ liệu quan trọng.

・Dữ liệu về hoạt động mang thai cho các phụ nữ muốn có thai.

・Dữ liệu cuộc sống như thời tiết và điều hướng.


(Ví dụ về dữ liệu)

・Dữ liệu chăm sóc sức khỏe như kết quả khám sức khỏe / câu hỏi y tế và dữ liệu lao động như kiểm tra sức khỏe tâm thần và ghi lại giờ làm việc vv..

Bằng cách kết hợp và phân tích chúng, chúng ta có thể tìm ra các rủi ro về sức khỏe trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn.

【Yêu cầu】

Gần đây, trong việc phát triển các dịch vụ Web, các kỹ sư có kinh nghiệm về việc sử dụng API và thư viện nổi bật của AI như mã nguồn mở, Google, IBM, vv , trên quan điểm của "Người dùng", thường được phân loại là "Kỹ sư AI" . Những gì mà tập đoàn MTI chúng tôi tìm kiếm không phải là một kỹ sư như vậy, chúng tôi tìm kiếm một người có kinh nghiệm, người đã tự học về ngành khoa học dữ liệu một cách sâu sắc. Tức là, nếu một người đã học về khoa học dữ liệu, thì có thể có ít hoặc không có kinh nghiệm phát triển phần mềm cũng không sao.


Chúng tôi tìm kiếm nhân viên như sau:

1.Có ý chí cầu tiến cao, có năng lực tự học các nghiên cứu tiên tiến và ứng dụng vào sự phát triển của bản thân.

2.Có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo để tạo ra cái mới khi cần công nghệ nào đó hoặc công nghệ đó chưa tồn tại.

3.Có thể hòa nhập vào văn hóa làm việc theo nhóm để bàn bạc và cùng chia sẻ lẫn nhau. Chúng tôi hoan nghênh cá tính, những người giỏi có cá tính đa dạng. Ngược lại, nếu chỉ làm việc cá nhân thôi thì đó là vấn đề.

4.Có kinh nghiệm nghiên cứu, học tập trong các lĩnh vực có liên quan đến toán thống kê như Phân tích hồi quy, SVM, hay Thuyết thông tin (Information Theory).

5.Có kinh nghiệm đảm nhiệm công việc hoặc nghiên cứu có liên quan đến AI, Machine Learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Neural Network, …

6.Có kinh nghiệm đảm nhiệm công việc hoặc nghiên cứu có liên quan đến Kỹ thuật, Toán kinh tế, Tài chính kỹ thuật, Tâm lí học hành vi, Thống kê y học, …

7.Có kinh nghiệm làm việc Phân tích thống kê hoặc Khoa học dữ liệu.

8.Trong việc phát triển AI, do Trial&Error xảy ra thường xuyên, nhằm giải quyết các vấn đề như bảng thông số kỹ thuật (Spec) không rõ ràng hoặc không có câu trả lời hay kết quả cố định. Vì thế, chúng tôi cần những người có tố chất sau:

① Nhanh nhạy trong vấn đề Trial & Error.

② Không ngại đối mặt với các vấn đề lớn, nhỏ, có khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

③ Có niềm đam mê tri thức. Những người có tính hiếu kỳ cao và có niềm đam mê tri thức chắc chắn sẽ trưởng thành nhiều.

9.Có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu sâu về Database, SQL.

10.Năng lực tiếng Anh
※ Có thể phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh để tiếp thu thông tin có liên quan đến AI.


【Ngôn ngữ lập trình】

Python、Java、JavaScript、Golang、haskell、Erlang/Elixir


【Cơ sở dữ liệu】

Cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL


【Môi trường phát triển】

AWS, Google Cloud Platform, Microsoft AZURE, Redmine, GitHub v.v


Hiện tại, việc phát triển sản phẩm chủ yếu bằng Python. Nên chúng tôi cần những người hiểu lập trình suy nghĩ đối tượng trong Java vv. Nếu ứng viên có kinh nghiệm xử lý song song trong ngôn ngữ phía máy chủ (Golang, vv) thì chúng tôi rất hoan nghênh.


Ngoài ra, các kỹ sư có thể sử dụng các ngôn ngữ chức năng (Haskell, Erlang / Elixir) đối với chúng tôi mà nói là 1 báu vật. Những người như vậy quan tâm đến nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, có sự tò mò về toán học và nhiều người trong số họ đều tự học. Mặc dù không có nhiều cơ hội để sử dụng những ngôn ngữ này trong phát triển thực tế, chúng tôi cũng rất hoan nghênh các kỹ sư như vậy.

Recruitement AI Engineer

【世の中を、一歩先へ。】

私たちMTI Groupは20年以上に渡り、音楽・動画・ヘルスケア・Fintech・生活情報など様々なモバイルサービスを提供しています。我々の大きな強みのひとつが、これらのモバイルサービスを通して蓄積した膨大なデータベースです。例えば、ヘルスケアの分野においては、ルナルナを通じて蓄積した妊活データ、CARADAの検診データや問診データ、Climb Factoryのスポーツサービスによるアスリートのトレーニングデータ・・といった具合に、他社にはない、より実践に即したリアリティの高いデータを数多く保有しています。  


データは保有しているだけは意味が無く、活用することによって初めて価値が生まれます。

 

MTI Groupの更なる事業の拡大と発展のためには、これらのデータをAIを最大限に活用してさらに価値のあるデータへと昇華させることが非常に重要と考えており、現在、グループ内の様々なサービスにおいてAIの導入を進めています。


AIの活用には優秀な人材の登用が欠かせません。MTI Group ではAI分野に必須の技術(機械学習手法、統計数理、自然言語処理など)を積極的に学習・研究し、自社サービスを一緒に作りあげていくエンジニアを募集しています。

【Job Description】

MTI Groupが保有する様々なデータをAIを活用して分析し、さらに他のデータとの組み合わせ等により新たな価値を生むデータへと昇華させるプロジェクトに参加するエンジニアを募集しています。

(データの例)

・健康診断や人間ドックにおける検診結果、問診結果またはその画像データ

・スポーツ選手のトレーニング結果やバイタルに関するデータ

・妊娠希望者の妊娠活動にかかわるデータ

・天気やナビゲーションなどの生活データ(活用事例)

・検診/問診結果等のヘルスケアデータとメンタルヘルスチェックや残業記録等の労務データを
組み合わせて分析することにより、将来の健康リスクをより早期に発見することを可能とする。

【Requirement】

最近はWebサービス等の開発の中で、オープンソースやGoogleやIBM等の著名なAIに関するライブラリやAPIを「利用者」の立場で使ったことのある経験のあるエンジニアも「AI技術者」として分類されることも多いです。MTI Groupが求めるのはこのような技術者ではなく、データサイエンスそのものをより深く学んだ経験のある人材です。逆にデータサイエンスを学んだ人であれば、ソフトウェア開発業務での経験がない、または少なくてもかまいません。
我々が求める人材は以下です。

1. 高い向上心を持ち、最先端の研究内容を自分で学習してそれを自分の開発に応用する能力。


2. もし必要な技術がまだ存在しない場合は、それを自分で一から作り上げる技術力・創造力。


3. チームで議論し、お互いに教え合う文化に共感ができること。個性は歓迎します。優秀な人ほど個性豊かです。一方で個人でしか仕事ができないのは問題です。4. 回帰分析やSVMなど統計数学もしくは情報理論(Information theory)に関する学習経験、研究に携わった経験。

5. AIや機械学習、自然言語処理、ニューラルネットワークなどの研究/業務に携わった経験。


6. 理工学系もしくは計量経済、金融工学、行動心理学、医療統計などに関する学習経験、研究に携わった経験。


7. 統計分析やデータサイエンティストなどの業務経験


8. AI開発では、明確な仕様書や定まった答え(結果)のない課題に対してTrial&Errorを繰り返すことが多いです。このため、以下の素養のある人が有望です。

① 試行錯誤する際のサイクルの速さ(思考をコードに落としこむ速度)

② 小さい課題・問題にこだわりすぎず、全体の課題を効率的に解決していく論理的な思考力

③ 知的好奇心。興味の範囲が広く、知的好奇心のある人が最終的に最も成長します。

9. データベースやSQLに関して深く学習、研究経験のある方。

10.英語力
※AIに関する情報収集のため、英語のリーディングスキルが活かせます【Programming Language】

Python、Java、JavaScript、Golang、haskell、Erlang/Elixir


【Database】

MySQL等の一般的なデータベース


【Operational Environment】

AWS、GoogleCloudPlatform、MicrosoftAzure、Redmine、GitHubなど


現在はPythonでの開発が主です。Java等でオブジェクト思考プログラミングを理解していると良いです。サーバ側の言語(Golang等)で並列処理の経験がある場合も良いです。また、関数型言語(haskell, Erlang/Elixir)のできるエンジニアは優秀な人材の宝庫です。このような人は様々なプログラミング言語に興味があり、数学素養あり、自分で勉強する人が多いからです。実際の開発でこれらの言語を使う機会が多いわけではないですが、我々はこのようなエンジニアも歓迎します。

Recruitement AI Engineer

【Take the world one step ahead】

For more than 20 years, MTI Group has provided a variety of mobile services such as music, video, healthcare, Fintech, living information and so on. One of our great strengths is the huge databases accumulated through these mobile services. We have a lot of highly realistic data that is more practical than any other companies do. For example, in healthcare field, pregnancy data accumulated through Lunaluna application, medical examination data and medical questionnaire data of CARADA, athlete's training data of Climb Factory sports service, etc.


It is meaningless to have data only, so by utilizing them, we make the first value.


To expand and develop further business of MTI Group, we think that it is very important to utility the maximum AI to develop these data into more valuable data. Currently, we are promoting the introduction of AI for various services in our group.


To apply AI, it is essential to appoint excellent staffs. MTI Group is looking for engineers who actively study and research technologies that are essential for the AI field (such as Machine Learning technique, Statistical mathematics, Natural Language Processing, etc.) and build company services with us.

【Đi trước thế giới một bước】

Trong hơn 20 năm, MTI Group đã cung cấp một loạt các dịch vụ di động đa dạng như âm nhạc, video, chăm sóc sức khỏe, Fintech, thông tin đời sống vv... Một trong những điểm mạnh lớn của chúng tôi là một cơ sở dữ liệu khổng lồ được tích lũy thông qua các dịch vụ di động này. Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu thực tế, những dữ liệu này thực tế hơn bất kỳ công ty nào khác. Ví dụ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có dữ liệu về thai kỳ được thu thập thông qua ứng dụng Lunaluna, chúng tôi có dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu câu hỏi y tế thông qua CARADA, và dữ liệu huấn luyện của các vận động viên về dịch vụ thể thao Climb Factory, v.v.


Nếu chỉ có dữ liệu thì sẽ vô nghĩa, vì vậy, chúng tôi đã tạo ra các giá trị đầu tiên bằng cách khai thác và phân tích chúng.


Để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MTI, chúng tôi tin rằng việc ứng dụng tối đa lĩnh vực AI là rất quan trọng, với mục tiêu phát triển những dữ liệu này trở thành dữ liệu có giá trị hơn. Hiện tại, chúng tôi đang quảng bá việc đưa công nghệ AI vào các dịch vụ khác nhau trong tập đoàn.


Để sử dụng công nghệ AI, điều quan trọng là phải tìm ra các kỹ sư xuất sắc. Tập đoàn MTI đang tìm kiếm các kỹ sư tích cực nghiên cứu công nghệ cần thiết cho lĩnh vực AI (như kỹ thuật học máy (Machine Learning), toán thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, vv) để cùng chúng tôi xây dựng các dịch vụ của công ty.

【世の中を、一歩先へ。】

私たちMTI Groupは20年以上に渡り、音楽・動画・ヘルスケア・Fintech・生活情報など様々なモバイルサービスを提供しています。我々の大きな強みのひとつが、これらのモバイルサービスを通して蓄積した膨大なデータベースです。例えば、ヘルスケアの分野においては、ルナルナを通じて蓄積した妊活データ、CARADAの検診データや問診データ、Climb Factoryのスポーツサービスによるアスリートのトレーニングデータ・・といった具合に、他社にはない、より実践に即したリアリティの高いデータを数多く保有しています。  


データは保有しているだけは意味が無く、活用することによって初めて価値が生まれます。

 

MTI Groupの更なる事業の拡大と発展のためには、これらのデータをAIを最大限に活用してさらに価値のあるデータへと昇華させることが非常に重要と考えており、現在、グループ内の様々なサービスにおいてAIの導入を進めています。


AIの活用には優秀な人材の登用が欠かせません。MTI Group ではAI分野に必須の技術(機械学習手法、統計数理、自然言語処理など)を積極的に学習・研究し、自社サービスを一緒に作りあげていくエンジニアを募集しています。


【Job Description】

We are looking for the engineers who would like to participate in the project to use existing various data to apply to AI, moreover, combine with other data to create new value.

(Example of data)

・Data of medical examination results, medical questionnaire results or image of them in health check, or general medical examination.

・Data of athletes' training results and vital.

・Pregnancy activities data of pregnant women.

・Life data such as weather and navigation.


(Example of application)

・By combining and analyzing Healthcare data such as medical examination/ medical questionnaire results and labor data such as mental health check and overtime record etc, we can find out future health risks at an earlier stage

【Mô tả công việc】

Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư muốn tham gia vào dự án sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu của Tập đoàn MTI và kết hợp với các dữ liệu khác để tạo ra những giá trị mới.

(Ví dụ về dữ liệu)

・Dữ liệu kết quả kiểm tra y tế, kết quả câu hỏi y tế hoặc hình ảnh trong các kỳ kiểm tra sức khỏe, hoặc kiểm tra y tế nói chung.

・Dữ liệu kết quả đào tạo của vận động viên và các dữ liệu quan trọng.

・Dữ liệu về hoạt động mang thai cho các phụ nữ muốn có thai.

・Dữ liệu cuộc sống như thời tiết và điều hướng.


(Ví dụ về dữ liệu)

・Dữ liệu chăm sóc sức khỏe như kết quả khám sức khỏe / câu hỏi y tế và dữ liệu lao động như kiểm tra sức khỏe tâm thần và ghi lại giờ làm việc vv..

Bằng cách kết hợp và phân tích chúng, chúng ta có thể tìm ra các rủi ro về sức khỏe trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn.

【Job Description】

MTI Groupが保有する様々なデータをAIを活用して分析し、さらに他のデータとの組み合わせ等により新たな価値を生むデータへと昇華させるプロジェクトに参加するエンジニアを募集しています。

(データの例)

・健康診断や人間ドックにおける検診結果、問診結果またはその画像データ

・スポーツ選手のトレーニング結果やバイタルに関するデータ

・妊娠希望者の妊娠活動にかかわるデータ

・天気やナビゲーションなどの生活データ(活用事例)

・検診/問診結果等のヘルスケアデータとメンタルヘルスチェックや残業記録等の労務データを
組み合わせて分析することにより、将来の健康リスクをより早期に発見することを可能とする。


【Requirement】

Recently, in the development of Web services etc., engineers who have experienced about APIs usage and libraries related to prominent AI such as open source, Google, IBM etc. from the standpoint of "User", are often classified as "AI engineers". What MTI Group seeks is not such a technician, we find an experienced person who has learned the data sciences themselves deeply. In other hand, if a person who has learned data science, and have not much experience in actual work, we still consider.We are seeking staff as below:

1.Have a great ambition and ability to study the most leading-edge researches by yourself and apply them to your own development.

2.Have technical skills and creativity to build new technologies from scratch by yourself if it is necessary but does not exist yet.

3.Adapt yourself to our working culture in team such as discussion or sharing together. Personality is preferred. Excellent person has a variety of personalities. However, being able to work only on your own becomes a problem.

4.Have experiences in research and study related to Statistical Mathematic such as Regression analysis, SVM or Information theory.

5.Have taken part in research/business about AI, Machine Learning, Natural language processing(NLP), Neural network and so on.

6.Have experiences in research and study related to Engineering and Science, Econometrics, Behavior Psychology, Medical Statistic and so on.

7.Have working experiences in Statistical Analysis or Data Scientist.

8.In AI development, Trial& Error repeats many times to solve the problem with unclear specification or unfixed answer (result). For this reason, we are looking for the individual with the following requirements:

① Be agile in the cycle of Trial& Error (speed of use your thought in code)

② Be concerned to even small issues/ problems and solve all problems efficiently by your logical thought.

③ Be curious about knowledge. The person who is greatly interest in and curious about knowledge surely grows the most.

9.Have deep experiences in research, study Database, SQL.

10.English skill
※ Be able to utility your English reading skill to gain information related to AI.


【Programming Language】

Python, Java, JavaScript, Golang, Haskell, Erlang/Elixir


【Database】

Common database such as MySQL, etc.


【Operational Environment】

AWS, Google Cloud Platform, Microsoft AZURE, Redmine, GitHub etc.


Currently, development is mainly in Python. It is good to understand object thinking programming in Java etc. It is also good if you have parallel processing experience in the server-side language (Golang, etc.).


In addition, engineers who can use functional languages (Haskell, Erlang / Elixir) are treasures of talented people. Such people are interested in various programming languages, have mathematical curiosity, and many of them study by themselves. Although we do not have many opportunities to use these languages in actual development, we welcome such engineers as well.

【Yêu cầu】

Gần đây, trong việc phát triển các dịch vụ Web, các kỹ sư có kinh nghiệm về việc sử dụng API và thư viện nổi bật của AI như mã nguồn mở, Google, IBM, vv , trên quan điểm của "Người dùng", thường được phân loại là "Kỹ sư AI" . Những gì mà tập đoàn MTI chúng tôi tìm kiếm không phải là một kỹ sư như vậy, chúng tôi tìm kiếm một người có kinh nghiệm, người đã tự học về ngành khoa học dữ liệu một cách sâu sắc. Tức là, nếu một người đã học về khoa học dữ liệu, thì có thể có ít hoặc không có kinh nghiệm phát triển phần mềm cũng không sao.


Chúng tôi tìm kiếm nhân viên như sau:

1.Có ý chí cầu tiến cao, có năng lực tự học các nghiên cứu tiên tiến và ứng dụng vào sự phát triển của bản thân.

2.Có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo để tạo ra cái mới khi cần công nghệ nào đó hoặc công nghệ đó chưa tồn tại.

3.Có thể hòa nhập vào văn hóa làm việc theo nhóm để bàn bạc và cùng chia sẻ lẫn nhau. Chúng tôi hoan nghênh cá tính, những người giỏi có cá tính đa dạng. Ngược lại, nếu chỉ làm việc cá nhân thôi thì đó là vấn đề.

4.Có kinh nghiệm nghiên cứu, học tập trong các lĩnh vực có liên quan đến toán thống kê như Phân tích hồi quy, SVM, hay Thuyết thông tin (Information Theory).

5.Có kinh nghiệm đảm nhiệm công việc hoặc nghiên cứu có liên quan đến AI, Machine Learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Neural Network, …

6.Có kinh nghiệm đảm nhiệm công việc hoặc nghiên cứu có liên quan đến Kỹ thuật, Toán kinh tế, Tài chính kỹ thuật, Tâm lí học hành vi, Thống kê y học, …

7.Có kinh nghiệm làm việc Phân tích thống kê hoặc Khoa học dữ liệu.

8.Trong việc phát triển AI, do Trial&Error xảy ra thường xuyên, nhằm giải quyết các vấn đề như bảng thông số kỹ thuật (Spec) không rõ ràng hoặc không có câu trả lời hay kết quả cố định. Vì thế, chúng tôi cần những người có tố chất sau:

① Nhanh nhạy trong vấn đề Trial & Error.

② Không ngại đối mặt với các vấn đề lớn, nhỏ, có khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

③ Có niềm đam mê tri thức. Những người có tính hiếu kỳ cao và có niềm đam mê tri thức chắc chắn sẽ trưởng thành nhiều.

9.Có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu sâu về Database, SQL.

10.Năng lực tiếng Anh
※ Có thể phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh để tiếp thu thông tin có liên quan đến AI.


【Ngôn ngữ lập trình】

Python、Java、JavaScript、Golang、haskell、Erlang/Elixir


【Cơ sở dữ liệu】

Cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL


【Môi trường phát triển】

AWS, Google Cloud Platform, Microsoft AZURE, Redmine, GitHub v.v


Hiện tại, việc phát triển sản phẩm chủ yếu bằng Python. Nên chúng tôi cần những người hiểu lập trình suy nghĩ đối tượng trong Java vv. Nếu ứng viên có kinh nghiệm xử lý song song trong ngôn ngữ phía máy chủ (Golang, vv) thì chúng tôi rất hoan nghênh.


Ngoài ra, các kỹ sư có thể sử dụng các ngôn ngữ chức năng (Haskell, Erlang / Elixir) đối với chúng tôi mà nói là 1 báu vật. Những người như vậy quan tâm đến nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, có sự tò mò về toán học và nhiều người trong số họ đều tự học. Mặc dù không có nhiều cơ hội để sử dụng những ngôn ngữ này trong phát triển thực tế, chúng tôi cũng rất hoan nghênh các kỹ sư như vậy.

【Requirement】

最近はWebサービス等の開発の中で、オープンソースやGoogleやIBM等の著名なAIに関するライブラリやAPIを「利用者」の立場で使ったことのある経験のあるエンジニアも「AI技術者」として分類されることも多いです。MTI Groupが求めるのはこのような技術者ではなく、データサイエンスそのものをより深く学んだ経験のある人材です。逆にデータサイエンスを学んだ人であれば、ソフトウェア開発業務での経験がない、または少なくてもかまいません。
我々が求める人材は以下です。

1. 高い向上心を持ち、最先端の研究内容を自分で学習してそれを自分の開発に応用する能力。


2. もし必要な技術がまだ存在しない場合は、それを自分で一から作り上げる技術力・創造力。


3. チームで議論し、お互いに教え合う文化に共感ができること。個性は歓迎します。優秀な人ほど個性豊かです。一方で個人でしか仕事ができないのは問題です。4. 回帰分析やSVMなど統計数学もしくは情報理論(Information theory)に関する学習経験、研究に携わった経験。

5. AIや機械学習、自然言語処理、ニューラルネットワークなどの研究/業務に携わった経験。


6. 理工学系もしくは計量経済、金融工学、行動心理学、医療統計などに関する学習経験、研究に携わった経験。


7. 統計分析やデータサイエンティストなどの業務経験


8. AI開発では、明確な仕様書や定まった答え(結果)のない課題に対してTrial&Errorを繰り返すことが多いです。このため、以下の素養のある人が有望です。

① 試行錯誤する際のサイクルの速さ(思考をコードに落としこむ速度)

② 小さい課題・問題にこだわりすぎず、全体の課題を効率的に解決していく論理的な思考力

③ 知的好奇心。興味の範囲が広く、知的好奇心のある人が最終的に最も成長します。

9. データベースやSQLに関して深く学習、研究経験のある方。

10.英語力
※AIに関する情報収集のため、英語のリーディングスキルが活かせます【Programming Language】

Python、Java、JavaScript、Golang、haskell、Erlang/Elixir


【Database】

MySQL等の一般的なデータベース


【Operational Environment】

AWS、GoogleCloudPlatform、MicrosoftAzure、Redmine、GitHubなど


現在はPythonでの開発が主です。Java等でオブジェクト思考プログラミングを理解していると良いです。サーバ側の言語(Golang等)で並列処理の経験がある場合も良いです。また、関数型言語(haskell, Erlang/Elixir)のできるエンジニアは優秀な人材の宝庫です。このような人は様々なプログラミング言語に興味があり、数学素養あり、自分で勉強する人が多いからです。実際の開発でこれらの言語を使う機会が多いわけではないですが、我々はこのようなエンジニアも歓迎します。

Top